Algemene verkoopsvoorwaarden.

Deel 1: transport

I. Definities met betrekking tot transportvoorwaarden

Onder “vervoerder” in de algemene zin van het woord wordt verstaan TransDirect BV, handelend onder de naam TransDirect, met vestigingseenheid te Nelson Mandelaplein 2, 8500 Kortrijk.

Onder “opdrachtgever” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die een transportopdracht verstrekken, of meer algemeen een rechtsverhouding aangaan, met de vervoerder, met dien verstande dat de opdrachtgever zich door het geven van de opdracht of het aangaan van een rechtsverhouding zich daartoe bevoegd

verklaart en zich bijgevolg persoonlijk borg stelt voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen. De opdrachtgever maakt zich in het kader van huidige voorwaarden ook sterk namens de verlader en/of geadresseerde.

II. Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met de vervoerder. Dit houdt in dat de algemene voorwaarden van elke wederpartij, onder welke vorm dan ook, op geen enkele wijze toepassing kunnen vinden op de rechtsverhouding met de vervoerder. Door de loutere aanvaarding van de aanbieding en het geven van de transportopdracht, aanvaardt de opdrachtgever eveneens de algemene voorwaarden.

III. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders door de vervoerder vermeld. Mondelinge orders zijn pas definitief aanvaard indien zij schriftelijk zijn bevestigd binnen de 24 uur of het order door de vervoerder in uitvoering is genomen. Schriftelijke bevestigingen dienen zo volledig mogelijk opgegeven te worden met alle informatie nodig voor het correct uitvoeren van de opdracht (aard en aantal goederen, gewicht, temperatuur, kaai en of depot, waarde, informatie voor stuwing en ladingszekering, enz.). Deze informatie dient voldoende op voorhand in het bezit de zijn van de vervoerder teneinde de opdracht te kunnen uitvoeren zoals gevraagd, waarbij dient rekening te worden gehouden met o.a. afstand traject, rij- en rusttijden, tijdsvensters op laad en losplaatsen, administratieve afhandelingen, vooraanmelding enz. De vervoerder houdt zich het recht voor op een transportopdracht te weigeren ondanks gedane aanbiedingen.

IV. Transportdocumenten

De opdrachtgever is verplicht om tijdig alle documenten, die krachtens wet of reglementaire beschikkingen de goederen moeten vergezellen, bij de vracht te voegen. Het niet of laattijdig overmaken van de vereiste documenten zal leiden tot de ontheffing van aansprakelijkheid van de vervoerder, waarbij de opdrachtgever de vervoerder zal vrijwaren, onverminderd de mogelijkheden om de vracht te weigeren en het recht op schadevergoeding. De vervoerder is in geen geval aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige opgave van informatie op de vervoersdocumenten. Alle kosten, aansprakelijkheden en schade die hieruit kunnen voortvloeien vallen uitsluitend ten laste van de opdrachtgever, bij wie zij kunnen worden verhaald.

V. Lading – Lossing – Gewicht-Stuwing

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de belading en lossing gebeurt door de opdrachtgever (of verlader), resp. de geadresseerde. In de mate dat de chauffeur door de opdrachtgever of de geadresseerde verzocht wordt om deze daden te stellen, gebeurt dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, resp. de geadresseerde. De vervoerder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens belading en lossing.

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin en voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is, wordt de stuwing uitgevoerd door de vervoerder op basis van de instructies van de opdrachtgever of verlader die conform de geldende wetgeving in functie van het traject worden gegeven. Indien het door de vervoerder aangewende voertuig of de gehanteerde stuwing ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de opdrachtgever of verlader of wanneer de transportverpakking niet stevig genoeg blijkt om een correcte ladingzekering mogelijk te maken, zullen de kosten en schaden hierdoor ontstaan integraal ten laste van de opdrachtgever vallen.

De aflevering gebeurt aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen indien geen andere plaats werd overeengekomen. Indien er moet geladen of gelost worden op de openbare weg, zorgt de opdrachtgever, verlader of geadresseerde voor de nodige toelatingen.

De verplaatsing van het voertuig binnen het terrein van de opdrachtgever, verlader of geadresseerde gebeurt geheel op instructie en onder verantwoordelijkheid van die laatsten. De vervoerder kan zich evenwel verzetten tegen deze instructies indien de plaatselijke omstandigheden naar zijn overtuiging zijn voertuig of de lading in gevaar brengen. De opdrachtgever, verlader of geadresseerde verbinden er zich toe de toegangswegen en stationeerplaatsen aan te leggen en te onderhouden zodat de voertuigen van de vervoerder gemakkelijk en veilig kunnen manoeuvreren.

Indien er geen bevoegde ter plaatse is op het afgesproken ogenblik van de aflevering, wordt de vervoerder geïnstrueerd om het te leveren goed ter plaatse te ontladen, waarna de aflevering door de vervoerder gecommuniceerd wordt aan de opdrachtgever op gelijk welke wijze en die laatste wordt geacht om deze aflevering zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

Behoudens ingeval de opdrachtgever uitdrukkelijk aan de vervoerder heeft gevraagd om het brutogewicht van de lading te controleren in de zin van art. 8 lid 3 CMR, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt vastgesteld. De opdrachtgever zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden, met inbegrip van schade door immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.

VI. Aansprakelijkheid en wettelijk kader / CMR

Op elke transportopdracht en haar uitvoering zijn de dwingende bepalingen van het CMR-verdrag van toepassing. Wanneer naar aanleiding van het transport, aan andere goederen die zich onder de hoede van de opdrachtgever, belader of geadresseerde bevinden, maar die niet de te vervoeren goederen zijn, schade ontstaat, dan is de vervoerder slechts aansprakelijkheid voor schade te wijten aan diens fout of nalatigheid. Hoe dan ook en behoudens in gevallen van opzet, is de omvang van zijn aansprakelijkheid voor de schade aan andere dan de te vervoeren goederen per schadegeval beperkt tot maximaal 8,33 STR voor elk bruto kg gewicht van de vervoerde lading. Behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke aanvaarding door de vervoerder en uitdrukkelijke vermelding op de vrachtbrief, wordt geen transportopdracht aangenomen onder een beding van rembours, onder aangenomen waarde van de goederen of bijzonder belang bij de aflevering. Het vervoer van risicogoederen (juwelen, geld, antiquiteiten, waardepapieren, accijnsgoederen etc.) wordt enkel aanvaard op risico van de opdrachtgever. In gevallen van overmacht (weersomstandigheden, uitzonderlijke verkeersomstandigheden, staking, etc.) is de vervoerder gerechtigd om ofwel de vrachtgelden en –voorwaarden te wijzigen dan wel de vervoersovereenkomst te verbreken zonder enige vergoeding, behoudens andersluidende overeenkomsten. De vervoerder is gerechtigd de vrachtprijs aan te passen bij wijzigingen aan prijzen van grondstoffen, bij wijziging van prijzen van zijn eigen toeleveranciers of door wijzigingen van het wetgevend kader zoals – maar niet beperkt tot – wijzigingen aan opgelegde taksen of heffingen.

VII. Vrachtgelden, vervoerskosten en betalingsvoorwaarden

De vrachtgelden en vervoerskosten zijn verschuldigd door de opdrachtgever. In geval van een vervoer waarbij de opdrachtgever aangeeft dat de betaling zal geschieden door de geadresseerde, zijn opdrachtgever en geadresseerde hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling. Het laden en lossen van de vervoerde goederen is niet inbegrepen in de vrachtgelden en dient te gebeuren op kosten en risico van de opdrachtgever. Er mag geen schuldvergelijking worden toegepast tussen de vrachtprijs en de eventueel van de vervoerder gevorderde bedragen.

Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn de facturen van de vervoerder betaalbaar op de vermelde vervaldatum en zonder korting. Bij gebreke aan een vermelde vervaldag is de factuur betaalbaar 30 dagen na datum van uitgifte. Na afloop van de vervaldatum wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling vereist is en is onmiddellijk een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 EUR alsook interest vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt aangerekend. De toekenning van deze conventionele schadeloosstelling ad 10% sluit de toekenning van een eventuele rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen invorderingskosten niet uit. Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

De verschillende schuldvorderingen van de vervoerder op de opdrachtgever, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in zijn bezit zijn, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan de vervoerder al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen. Bovendien zal de vervoerder een pand- en/of retentierecht kunnen uitoefenen op alle materiaal en/of goederen die hij verzendt, transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich heeft, en dit tot dekking van alle sommen die zijn opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook verschuldigd is of verschuldigd zal zijn.

VIII. Wachturen

Het tijdsbestek voor het laden en lossen wordt berekend vanaf de aanbieding bij de geadresseerde, ongeacht de al dan niet aanvaarding van de goederen, en zal bij nationale Full Truck Load zendingen (FTL) maximaal 1 uur bedragen en internationale zendingen (FTL) maximaal 2 uur. Bij Less Than Truckload (LTL) zal deze maximaal 30 minuten bedragen. Voor ieder bijkomend uur wordt een bijkomende vergoeding van €50,00 gerekend. Wachturen worden berekend per begonnen half uur.

IX. Dieseltoeslag

De dieseltoeslag wordt berekend met officiële cijfers gepubliceerd op de website van www.energiafed.be en wijzigt per maand. De officiële prijs wordt gedurende een maand elke maandag opgemeten om een gemiddelde te verkrijgen. De dieseltoeslag wordt berekend op basis van de dieselprijs zoals weergegeven in de offerte.

Onderstaande formule geldt als basis voor de berekening:

Dieseltoeslag=

(Huidige dieselprijs – Basisprijs Diesel x (Fuel Share* x Vrachtprijs)

(Basisprijs diesel)

*Fuel Share wordt op de offerte meegegeven.

X. Bijkomende stopplaatsen

Indien een bijkomende stopplaats is vereist, wordt de vrachtprijs berekend aan de hand van de verst gelegen bestemming. De bijkomende stopplaats mag maximaal 50 kilometer verwijderd zijn van de normaal te volgen route naar de verst gelegen bestemming. Per bijkomende stopplaats wordt een vergoeding van € 70,00 aangerekend.

Indien de duurtijd van de rit naar de bijkomende stopplaats samen met de tijd ter plaatse meer bedraagt dan 40 minuten, zal een vergoeding conform artikel VIII. betreffende de wachturen worden aangerekend.

XI. Retourneren van paletten

Voor zover paletten dienen te worden geretourneerd, zal een bedrag van € 2,5 per palet worden aangerekend.

XII. Ontbinding – annulering

Voor alle gevallen waar de opdracht niet doorgaat of wordt ontbonden, verbindt de opdrachtgever zich ertoe om aan de vervoerder een schadevergoeding te betalen die overeenstemt met 20% van de vrachtgelden. Indien de ontbinding na 12 uur de dag voor de rit wordt meegedeeld, stijgt deze schadevergoeding tot 50% van de vrachtgelden en bij annulering op de dag zelf van de rit bedraagt deze 75% van de vrachtgelden.

XIII. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De vervoerder en de opdrachtgever onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn bevoegd de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de vervoerder, waarnaast ook de rechtbanken vernoemd onder artikel 31, 1ste lid van het CMR-verdrag internationale rechtsmacht hebben.

XIV. Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg, dewelke dus onverkort van toepassing zullen blijven.