Algemene voorwaarden.

I. Algemeen
 1. TransDirect” is TransDirect BV, BTW BE 0782.223.539 met zetel te Nelson Mandelaplein 2, 8500 Kortrijk. “Opdrachtgever” is een onderneming die een opdracht geeft aan TransDirect. De Opdrachtgever maakt zich in het kader van huidige voorwaarden ook sterk dat de verlader en/of geadresseerde hun verplichtingen correct uitvoeren. TransDirect en de Opdrachtgever worden aangeduid samen als “partijen” en individueel als “partij”. “Overeenkomst” is het geheel van afspraken tussen partijen, zoals de opdracht en deze algemene voorwaarden. “Goederen” zijn de roerende goederen die TransDirect dient te vervoeren naar de geadresseerde in opdracht van de Opdrachtgever.
II. Aanbiedingen en informatie
 1. Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn in principe slechts geldig voor 3 dagen, tenzij schriftelijk anders door TransDirect vermeld. TransDirect houdt zich het recht voor om een opdracht te weigeren ondanks gedane aanbiedingen.
 2. Opdrachten zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging of na aanvang van uitvoering door TransDirect.
 3. De Opdrachtgever deelt TransDirect tijdig alles mee wat voor TransDirect nodig of nuttig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. TransDirect voert geen opdracht uit onder een beding van rembours, onder aangenomen waarde van de Goederen of bijzonder belang bij de aflevering. TransDirect aanvaardt het vervoer van risicogoederen (juwelen, geld, antiquiteiten, waardepapieren, accijnsgoederen etc.) enkel op risico van de Opdrachtgever.

III. Transportdocumenten
 1. De Opdrachtgever is verplicht om tijdig alle verplichte documenten voor de opdracht bij de Goederen te voegen.
 2. Als deze documenten er niet, onvolledig of laattijdig zijn of deze bevatten fouten, kan TransDirect de opdracht weigeren zonder verdere gevolgen en vrijwaart de Opdrachtgever TransDirect voor ieder mogelijk gevolg bij uitvoering.

IV. Laden – Lossen –-Stuwing – Overlading – inhoud Goederen - verpakking
 1. Het laden en lossen gebeurt door de Opdrachtgever (of verlader), resp. de geadresseerde. Als de Opdrachtgever of de geadresseerde de Opdrachtgever verzoekt om dit te doen, gebeurt dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, resp. de geadresseerde zonder aansprakelijkheid van TransDirect. TransDirect draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens belading en lossing.
 2. Als dit mogelijk en noodzakelijk is, voert TransDirect de stuwing uit op basis van de richtlijnen van de Opdrachtgever (of verlader) gegeven conform de geldende wetgeving in functie van het traject. De Opdrachtgever vrijwaart TransDirect voor alle mogelijke gevolgen als die instructies onjuist zijn of onmogelijk correct kunnen uitgevoerd worden (bijv. verpakking Goederen niet voldoende stevig).
 3. TransDirect levert de Goederen af aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen van de geadresseerde. Als TransDirect de Goederen moet laden of lossen op de openbare weg, zorgt de Opdrachtgever, verlader of geadresseerde voor de nodige toelatingen.
 4. De verplaatsing van het voertuig van TransDirect binnen het terrein van de Opdrachtgever, verlader of geadresseerde gebeurt geheel op instructie en onder verantwoordelijkheid van die laatsten. TransDirect kan zich evenwel verzetten tegen deze instructies indien de plaatselijke omstandigheden naar zijn overtuiging zijn voertuig of de lading in gevaar brengen. De Opdrachtgever, verlader of geadresseerde leggen toegangswegen en stationeerplaatsen aan en onderhouden deze zodat TransDirect gemakkelijk en kan kunnen manoeuvreren.
 5. Indien er geen bevoegde (vertegenwoordiger) van de geadresseerde ter plaatse is op het afgesproken ogenblik van de levering, lost TransDirect de Goederen ter plaatse, waarna TransDirect het lossen communiceert aan de Opdrachtgever en die laatste wordt geacht deze aflevering zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.
 6. Behoudens ingeval de Opdrachtgever uitdrukkelijk aan TransDirect vroeg om het brutogewicht van de lading te controleren in de zin van art. 8 lid 3 CMR, blijft de Opdrachtgever verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as. De Opdrachtgever vrijwaart TransDirect voor alle mogelijke gevolgen van die overlading (bijv. stilstand voertuig, boetes,…).
 7. Enkel de Opdrachtgever staat in voor de inhoud en de verpakking van de Goederen. De Opdrachtgever zal alle wettelijke en administratieve bepalingen, normen en gebruiken respecteren met betrekking tot de Goederen, transport of opslag, intellectuele eigendomsrechten, productaansprakelijkheid en productveiligheid.

V. Aansprakelijkheid
 1. TransDirect is aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de Goederen conform de toepasselijke bepalingen van het CMR verdrag. De maximale aansprakelijkheid van TransDirect onder het CMR verdrag geldt ook voor de hulpmiddelen die de Opdrachtgever ter beschikking stelde van TransDirect en aan andere goederen die zich onder de hoede van de Opdrachtgever, belader of geadresseerde bevinden, maar die niet de Goederen zijn.
 2. TransDirect is niet aansprakelijk voor enig uitzonderlijk, indirect, direct of economisch verlies met inbegrip van o.a. winstderving, bedrijfsstagnatie, inkomstenverlies, verlies van goodwill, verlies van cliënteel, schade aan gebouwen of besparingen.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart TransDirect voor alle vorderingen van derden en vergoedt alle schade van TransDirect om reden van een schending door de Opdrachtgever van de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de toepasselijke regelgeving.
 4. Eventuele uitvoeringstermijnen zijn een streefdoel. De Opdrachtgever verzaakt aan schadevergoeding, boete, ontbinding of weigering van uitvoering van de Overeenkomst wegens het niet halen van een uitvoeringstermijn of een door de Opdrachtgever beoogd resultaat.

VI. Overmacht
 1. Elke situatie of gebeurtenis die zich buiten de wil van een partij voordoet, en die een partij zelfs met gepaste zorgvuldigheid en vooruitziendheid niet kon voorzien en die de naleving van één of meer van de contractuele verplichtingen (andere dan de verplichting tot betaling) door een partij tijdelijk of definitief onmogelijk maakt, zoals o.a. staking, lock-out, oorlogsdaden, brand, epidemie, uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, of een computercrash al dan niet veroorzaakt door een computervirus (Overmacht).
 2. Indien een partij door Overmacht één of meer van zijn verplichtingen niet kan voldoen, worden die verplichtingen gedurende de periode van Overmacht opgeschort.

VII. Prijzen
 1. TransDirect behoudt zich het recht voor om haar prijzen eenzijdig aan te passen (i) ingeval van wijzigingen aan de door de Opdrachtgever verstrekte informatie of gegevens, of indien deze informatie foutief of onvolledig zou blijken, (ii) indien de prijs van de goederen of diensten die TransDirect bij derden aankoopt verhoogd zou worden of dergelijke goederen of diensten (tijdelijk) niet beschikbaar zouden zijn bij de gebruikelijke leveranciers; en/of (iii) ingeval van stijging van de loonkost, sociale lasten, taksen, prijs van de grondstoffen, materialen, vervoerskosten of energieprijzen bij eigen productie, waarbij de desgevallende prijsverhoging in redelijke verhouding zal staan en rekening houden met de voorkomende prijsstijgingen.

  In ieder geval is de Opdrachtgever er van op de hoogte dat TransDirect volgende indexeringsformule hanteert bij ieder nieuw kwartaal:

  “Nieuwe prijs = Basisprijs * (0,2 + 0,8 * (Nieuwe index /Aanvangsindex))

  Waarvoor volgende definities gelden:

  - Basisprijs: prijs bij aanvang van de overeenkomst;

  - Aanvangsindex: de door het Instituut weg Transport en Logistiek België gepubliceerde kostprijsindex ten behoeve van het goederenvervoer over de weg van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de Overeenkomst;

  - Nieuwe index: de door het Instituut weg Transport en Logistiek België gepubliceerde kostprijsindex ten behoeve van het goederenvervoer over de weg van de maand voorafgaand aan de datum van indexatie”
 2. Als de Opdrachtgever aangeeft dat de betaling van de opdracht zal geschieden door een derde (bijv. de geadresseerde), zijn de Opdrachtgever en deze derde hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling.
 3. TransDirect mag prestaties, leveringen of kosten die buiten de Overeenkomst vallen, weigeren uit te voeren, of (voor of na uitvoering) bijkomend als ‘meerwerk’ of ‘meerkosten’ in rekening brengen en daarvoor afzonderlijk betaling, voorschotten of zekerheidsstelling vragen.
 4. Alle kosten (o.a. behandelen, bewaren, vervoeren, verzenden, in- of uitvoeren, verzekeren,…), belastingen, heffingen, boeten en dergelijke m.b.t. de Goederen zijn ten laste van de Opdrachtgever. Als TransDirect ze voorschiet zal de Opdrachtgever ze op eerste verzoek aan TransDirect terugbetalen.

VIII. Betalingsvoorwaarden
 1. De facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldatum zonder enige korting. Bij gebreke aan een vermelde vervaldag is de factuur betaalbaar 30 dagen na datum van uitgifte.
 2. Bij niet-tijdige betaling van een factuur:

  - is de Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150 per factuur, en een verwijlinterest vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als volledige maand;

  - vervallen eventueel door TransDirect toegestane kortingen en commerciële tegemoetkomingen;

  - worden alle nog te vervallen vorderingen van TransDirect op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is;

  - kan TransDirect lopende orders annuleren of de uitvoering ervan opschorten;

  - heeft TransDirect een retentierecht en pand op alle goederen in haar bezit van of door de Opdrachtgever tot dekking van alle sommen die de Opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook verschuldigd is of verschuldigd zal zijn aan TransDirect;

  - Onverminderd TransDirect haar andere rechten, o.a. op vergoeding van grotere bewezen schade.
 3. Er mag geen schuldvergelijking worden toegepast tussen de betaling van de prijs van de opdracht en de eventueel van TransDirect gevorderde bedragen.

IX. Wachturen
 • Het tijdsbestek voor het laden en lossen wordt berekend vanaf de aanbieding bij de geadresseerde, ongeacht de al dan niet aanvaarding van de Goederen, en zal bij nationale Full Truck Load zendingen (FTL) maximaal 1 uur bedragen en internationale zendingen (FTL) maximaal 2 uur. Bij Less Than Truckload (LTL) zal deze maximaal 30 minuten bedragen. Voor ieder bijkomend uur wordt een bijkomende vergoeding van €55,00 gerekend. Wachturen worden berekend per begonnen half uur.

X. Dieseltoeslag
 • De dieseltoeslag wordt berekend met officiële cijfers gepubliceerd op de website van www.energiafed.be en wijzigt per maand. De officiële prijs wordt gedurende een maand elke maandag opgemeten om een gemiddelde te verkrijgen. De dieseltoeslag wordt berekend op basis van de dieselprijs zoals weergegeven in de aanbieding.
 • Onderstaande formule geldt als basis voor de berekening:
 • Dieseltoeslag=

  (Huidige dieselprijs – Basisprijs Diesel x (Fuel Share* x Vrachtprijs)

  (Basisprijs diesel)

  • *Fuel Share wordt op de aanbieding meegegeven.

  XI. Bijkomende stopplaatsen
  1. Indien een bijkomende stopplaats is vereist, wordt de prijs van de opdracht berekend aan de hand van de verst gelegen bestemming. De bijkomende stopplaats mag maximaal 40 kilometer verwijderd zijn van de normaal te volgen route naar de verst gelegen bestemming. Per bijkomende stopplaats wordt een vergoeding van € 70,00 aangerekend.
  2. Indien de duurtijd van de rit naar de bijkomende stopplaats samen met de tijd ter plaatse meer bedraagt dan 40 minuten, zal een vergoeding conform artikel IX betreffende de wachturen worden aangerekend.

  XII. Retourneren van paletten
  • TransDirect retourneert de paletten niet aan de Opdrachtgever.

  XIII. Vergoeding bij annulering, stopzetting en ontbinding
  1. Bij annulering, stopzetting van de uitvoering of ontbinding van de opdracht door of ten nadele van de Opdrachtgever, heeft TransDirect recht op een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van de prijs voor deze opdracht.
  2. Indien de annulering, stopzetting van de uitvoering of de ontbinding van de opdracht minder dan 24 uur voor de rit wordt meegedeeld, is deze schadevergoeding gelijk aan het volledige bedrag van de prijs voor deze opdracht.
  3. Daarnaast behoudt TransDirect haar andere rechten o.a. op vergoeding van grotere bewezen schade.

  XIV. Ontbinding
  • Partijen kunnen zonder rechterlijke machtiging per aangetekend schrijven de Overeenkomst ontbinden wanneer:

   - een partij zich in staat van faillissement bevindt, het voorwerp uitmaakt van een vordering tot faillissement of van een procedure voorzien in Boek XX van het Wetboek Economisch Recht, of wordt ontbonden;

   - een belangrijke wijziging in de eigendom of het zeggenschap van de Opdrachtgever voordoet.

  XV. Geheimhoudingsverplichting – afwervingsverbod
  1. Partijen zullen informatie uitwisselen en vernemen die nuttig is voor de goede uitvoering van deze Overeenkomst en hun samenwerking. Partijen zullen de informatie die zij door of in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst vernemen of ontdekken enkel gebruiken voor de goede uitvoering van deze Overeenkomst en partijen zullen elkaar geen schade berokkenen en het nodige doen (o.a. t.a.v. hun medewerkers en verbonden vennootschappen) om schade te voorkomen, zowel tijdens de Overeenkomst en de samenwerking als daarna.
  2. Informatie die geheim of vertrouwelijk is zullen partijen geheim of vertrouwelijk houden zowel tijdens de Overeenkomst als daarna. Op vraag van partijen of bij het einde van de samenwerking vernietigen partijen de ontvangen informatie en bevestigen elkaar schriftelijk de vernietiging ervan.
  3. Tevens is het verboden voor de Opdrachtgever om gegevens of software, die zich in of op het netwerk van TransDirect bevinden of die vertrouwelijke informatie bevatten of ernaar verwijzen, te kopiëren of te verspreiden.
  4. Tijdens de Overeenkomst tussen partijen en tot drie jaar na het einde ervan zullen partijen, elkaars personeel en contractpartijen in de Benelux, Frankrijk en Duitsland niet afwerven rechtstreeks noch onrechtstreeks, ook niet in opdracht van derden.
  5. In geval van overtreding van deze bepaling XV, is de Opdrachtgever onmiddellijk gehouden tot volledige vergoeding van de door TransDirect geleden schade, met een minimale schadevergoeding van 20.000 EUR per overtreding, onverminderd het recht om de werkelijke schade aan te tonen.
  6. TransDirect en de Opdrachtgever verbinden zich ertoe om eenzelfde geheimhoudingsverplichting en afwervingsverbod op te leggen aan en te doen eerbiedigen door al hun medewerkers en verbonden vennootschappen.

  XVI. Promotie
  • TransDirect mag voor promotiedoeleinden verwijzen naar de samenwerking met de Opdrachtgever met vermelding van de identificatiegegevens van de Opdrachtgever.

  XVII. Varia
  1. De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van de algemene voorwaarden tast de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen niet aan. Een (geheel of gedeeltelijk) ongeldige of onafdwingbare bepaling wordt van rechtswege en automatisch vervangen door een nieuwe, geldige en afdwingbare bepaling die het doel (incl. de gevolgen) van de samenwerking en de tekst van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  2. Enkel het Belgische recht is toepasselijk en enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Kortrijk zijn bevoegd.

  By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
  ²